Family Lycaenidae   Subfamily Miletinae
List of Species and Subspecies List : 2016.09.30 / Page : 2017.xx.xx


Liphyra brassolis brassolis Westwood,[1864]   (2016.08.31)

Miletus chinensis learchus Felder& Felder,[1865]   (2016.09.30)

Miletus gaesa gaesa (de Nicéville,1895)   (2016.08.31)

Miletus croton (Doherty,1889)
    Miletus croton croton (Doherty,1889)   (2016.08.31)
    Miletus croton corus Eliot,1961   (2016.09.30)

Miletus mallus (Fruhstorfer,1913)
    Miletus mallus mallus (Fruhstorfer,1913)   (2016.09.30)
    Miletus mallus shania (Evans,1932)   (2016.08.31)

Miletus nymphis fictus Corbet,1939   (2016.08.31)

Miletus gopara gopara (de Nicéville,1890)   (2016.08.31)

Miletus biggsii biggsii (Distant,1884)   (2016.08.31)

Miletus symethus petronius (Distant& Pryer,1887)   (2016.09.30)

Miletus gigantes (de Nicéville,1894)   (2016.08.31)

Miletus gallus gallus (de Nicéville,1894)   (2016.08.31)

Miletus ancon ancon (Doherty,1889)
    Miletus ancon ancon (Doherty,1889)   (2016.09.30)
    Miletus ancon siamensis (Godfrey,1916)   (2016.09.30)

Miletus archilochus (Fruhstorfer,1913)   (2016.09.30)

Allotinus fallax apeus de Nicéville1895,   (2016.08.31)

Allotinus subviolaceus Felder& Felder,[1865]
    Allotinus subviolaceus subviolaceus Felder& Felder,[1865]   (2016.09.30)
    Allotinus subviolaceus manychus Fruhstorfer,1913   (2016.08.31)

Allotinus substrigosus substrigosus  (Moore,1884)   (2016.09.30)

Allotinus davidis Eliot,1959   (2016.08.31)

Allotinus unicolor Felder &Felder,[1865]
    Allotinus unicolor unicolor Felder& Felder,[1865]   (2016.08.31)
    Allotinus unicolor continentalis Fruhstorfer,1913   (2016.08.31)
    Allotinus unicolor rekkia Riley& Godfrey,1921   (2016.09.30)

Allotinus horsfieldi permagnus Fruhstorfer,1913   (2016.08.31)

Allotinus apries apries Fruhstorfer,1913   (2016.08.31)

Allotinus leogoron leogoron Furhstorfer,[1916]   (2016.08.31)

Allotinus corbeti Eliot,1956   (2016.08.31)

Allotinus taras (Doherty,1889)   (2016.08.31)

Allotinus sarrastes Fruhstorfer,1913   (2016.08.31)

Allotinus drumila aphthonius Fruhstorfer,1914   (2016.09.30)

Allotinus strigatus malayanus Corbet,1939   (2016.08.31)

Allotinus thalebanus Murayama& Kimura,1990   (2016.08.31)

Allotinus fabius arrius Fruhstorfer,1914   (2016.08.31)

Logania malayica malayica Distant,1884   (2016.08.31)

Logania regina sriwa Distant,1886   (2016.08.31)

Logania marmorata Moore,1884
    Logania marmorata marmorata Moore,1884   (2016.09.30)
    Logania marmorata damis Fruhstorfer,1914   (2016.08.31)

Logania watsoniana de Nicéville,1898   (2016.09.30)

Logania distanti massalia Doherty,1891   (2016.09.30)

Taraka hamada mendesia Fruhstorfer,1918   (2016.09.30)

Taraka mahanetra Doherty,1890   (2016.09.30)

Spalgis epius epius (Westwood,[1851])   (2016.09.30)

Spalgis baiongus Cantlie & Norman,1960


home Home index page