Ypthima watsoni inouei   Shirozu & Shima,1977


ON : * Ypthima inouei  Shirozu & Shima,1977
OD : Kontyu 54(4):507-509, figs.1e,1f.
TL : Trang Bom, S.Vietnam. (KUSGE)
Distribution : S.Vietnam.


Type Material Information

Holotype ‰, Trang Bom, Vietnam. (KUCGE)


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Ypthima watsoni inouei ; Uémura & Monastyrskii,2004 : 36,40, figs.2ee, 7.7‰,7.8Š. (South: Trang Bom ; Lo Go Sa Mat)
Ypthima watsoni inouei ; Monastyrskii,2005 : 132-133, pl.34, figs.1a‰,1b‰(Un). ( South: Trang Bom ; Lo Go Sa Mat)


Notes
1998.12.08 - 2006.01.27.