Euthalia merta milleri   Pendlebury,1939


ON : * Euthalia merta milleri  Pendlebury,1939
OD : J. Fed. Malay St. Mus. 18(3):389.
TL : Langkawi.

Distribution : Tarutao, Langkawi.


Records taken from Literature

[ THAILAND ]
Euthalia merta milleri ; Pinratana,1996 : 76, not fig. (no loc.)
Euthalia merta milleri ; Ek-Amnuay,[2007] : 438, pl.193, fig.N144b,[Š,Š(Un), Euthalia merta merta.] ;
pl.194, fig.N147,[above Š(Un), as Euthalia kanda marana ].


Notes
2007.02.10.