2017.10.25 : Hesperiidae updated.
2017.09.25 : Hesperiidae updated.
2017.08.31 : Hesperiidae updated.
2017.07.31 : References, Libytheinae, Hesperiidae updated.
2017.06.30 : list of Morphinae, Lycaeninae, Riodininae, Hesperiidae updated.
2017.05.31 : list of Papilionidae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae, References updated.