Howarthia kimurai   Koiwaya,2002


ON : * Howarthia kimurai  Koiwaya,2002
OD : Gekkan-Mushi 353:5-14, figs.30-31, 52.
TL : Emei-shan, Sichuan, China.
Distribution : N.Vietnam, China (Sichuan).


Records taken from Literature

[ VIETNAM ]
Howarthia kimurai ; Koiwaya,2007 : 134-135, pl.49, fig.67-1a‰,2a‰,3a‰ ; pl.50, 67-1b‰(Un),2b‰(Un),3b‰(Un).(Sapa)


Notes
2010.04.30.