Virachola superbiens   Saito & Seki,2006

Virachola superbiens ♂ Up. Virachola superbiens ♂ Un. Virachola superbiens ♀ Up. Virachola superbiens ♀ Un.
‰, 2004.07.--. Tamdao, Vinh Phu, Vietnam.
Holotype ( photo by K.Saito )
Š, 2005.07.--. Tamdao, Vinh Phu, Vietnam.
Paratype ( photo by K.Saito )

ON : Virachola superbiens  Saito & Seki,2006
OD : Butterflies 42 : 39-40, figs.20-21, 36-37, fig.7,‰ genitalia.
TL : Tamdao, Vinh Phu, N.Vietnam. (in coll. K.Saito)
Distribution : N.Vietnam.
Virachola superbiens map

Type Materials Information

Holotype ‰, Tamdao, Vinh Phu, N.Vietnam. 2004.07.--. (in coll. K.Saito)
Paratype 1Š, Tamdao, Vinh Phu, N.Vietnam. 2005.07.--. (in coll. K.Saito)


Notes
Literature

Seki, Y. & Saito, K.,2006 : Four New Species of Lycaenidae from Vietnam (Lepidoptera: Lycaenidae).
Butterflies 42 : 38-45.

2006.05.22 - 2010.03.30.